Terug naar de resultaten
Te koop
Beemsdgrasstraat  Kavel 5 T/M 8 in Rijswijk 2288 HD

Beemsdgrasstraat kavel 5 t/m 8

2288 HD Rijswijk
Vraagprijs € 350.000,- v.o.n.
088-4111888

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Vrij wonen, hartje Randstad!

Bent u op zoek naar een prachtige locatie waar u uw droomvilla kunt realiseren?
Een van de weinige mogelijkheden om nog zelf uw droomwoning te kunnen realiseren. Het plan bestaat uit 5 tot maximaal 8 bouwkavels met een oppervlakte vanaf circa 292 m²...
Lees meer

Omschrijving

Vrij wonen, hartje Randstad!

Bent u op zoek naar een prachtige locatie waar u uw droomvilla kunt realiseren?
Een van de weinige mogelijkheden om nog zelf uw droomwoning te kunnen realiseren. Het plan bestaat uit 5 tot maximaal 8 bouwkavels met een oppervlakte vanaf circa 292 m² tot circa 686 m2, ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning, 2-onder-1-kapwoning of geschakelde woning (bouwhoogte max. 13 meter), met erfbebouwing (aanbouwen/uitbouwen/bijgebouwen en overkappingen) per bouwperceel van maximaal 60 m², waarbij 50% van het zijerf en 50% van het achtererf onbebouwd moet blijven. Zie voor verdere informatie de hierna vermelde regels uit het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf dat is in te zien bij de gemeente of de verkopend makelaar of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ligging

De kavels zijn gelegen aan de Ockenburger Tientweg en Beemdgrasstraat in deelplan Parkrijk van de locatie RijswijkBuiten. In de directe nabijheid van het 150 ha grote Wilhelminapark met veel groen en water, waar het heerlijk vertoeven is.
RijswijkBuiten is gesitueerd dicht tegen het centrum van Rijswijk aan en centraal tussen Delft en Den Haag, met alle voorzieningen in de directe nabijheid. Een wijk in wording, die een groene en duurzame uitstraling zal krijgen.

Kavels

De daadwerkelijke kavelgrootte en ligging van kavelgrenzen worden in overleg met de koper bepaald. Binnen zekere grenzen is het mogelijk groottes en grensliggingen aan te passen.
Maximale flexibiliteit derhalve, zodat uw bouwplan letterlijk de ruimte krijgt die daarvoor nodig is! Na de inmeting van de bouwpercelen door het Kadaster zullen de kadastrale perceelnummers worden vernummerd en krijgt de kavel een eigen aanduiding en grootte.
De noordelijk gelegen percelen krijgen een rechtstreekse ontsluiting op de Ockenburger Tientweg, de zuidelijk gelegen percelen grenzen rechtstreeks aan de Bermgrasstraat.
Alle kavels komen aan het water te liggen, voor zover thans nog niet aanwezig, wordt dit nog gegraven (zie voor de mogelijke verkaveling, bijgaande schetsen).

Kadastrale gegevens

Gemeente Rijswijk, sectie H, nummers 911, 912, 1060 en 1402 (allen gedeeltelijk).

Bestemming

Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan “Sion – ’t Haantje, tweede herziening”, uitwerkingsplan “’t Haantje Midden” van de gemeente Rijswijk d.d. 14 mei 2019. De enkelbestemming is “Woongebied-2”, met voor een gedeelte van de zuidelijk gelegen kavels de gebiedsaanduiding “geluidzone – industrie 1”.
Het bestemmingsplan geeft onder andere aan dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw max. 13 meter mag bedragen, waarbij erfbebouwing is toegestaan (aanbouwen/uitbouwen/bijgebouwen en overkappingen) per bouwperceel van maximaal 60 m², waarbij 50% van het zijerf en 50% van het achtererf onbebouwd moet blijven. Zie voor verdere informatie het bestemmingsplan, in te zien bij de gemeente of de verkopend makelaar of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nutsvoorzieningen

De kavels worden bouwrijp geleverd met de leidingen voor de leveranties van water, elektra, telefoon en riool tot de grens van de bouwkavel.

Afspraken gemeente

Door verkoper zijn afspraken gemaakt met de gemeente, die aan kopers van de hierbij aangeboden kavels moeten worden opgelegd. Het betreft onder andere de verplichting om hemelwater op te vangen, te bufferen en af te voeren door middel van infiltratie en vergelijkbare maatregelen en bij het maken van een aansluiting op het gemeentelijk systeem van bovengronds afstromen, deze aansluiting in stand te houden (een en ander wordt door de notaris via erfdienstbaarheden en een zogenaamd kettingbeding in de akte van eigendomsoverdracht opgenomen). Als bijdrage voor de door de gemeente aan te leggen zogenaamde riooluitleggers, om aan te kunnen sluiten op het gemeentelijk rioleringssysteem, is koper verplicht een bijdrage aan de gemeente te betalen van € 812,00 (excl. BTW) per woning, te verrekenen via de notaris bij de overdracht.

Verder zal voor de door de gemeente nog te graven watergangen en de bijbehorende beschoeiingen een onderhouds- en instandhoudingsverplichting worden opgenomen, eveneens via een zogenaamde kwalitatieve verplichting vast te leggen door de notaris bij de overdracht.

Met de gemeente zijn tevens afspraken gemaakt over een planning van het woonrijp maken van de omliggende gronden. In verband hiermee dient de bouw van de woningen op onderhavige kavels volgens de laatste planning, in principe gereed te zijn, uiterlijk mei 2021. Indien onverhoopt later gebouwd en de bouw later afgerond wordt en de gemeente hierdoor tijdelijke extra maatregelen moeten nemen om de te bebouwen kavels bereikbaar te houden, zijn de kosten van het treffen van deze extra maatregelen voor rekening van koper. Ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte dienen bij de bouw maatregelen te worden genomen. Mocht evenwel schade worden veroorzaakt aan de openbare ruimte, is deze schade voor rekening van koper. Een en ander nader uit te werken in de koopovereenkomst en de akte van eigendomsoverdracht.

Op iedere kavel dient een eigen parkeerplaats te worden gerealiseerd van 6 x 3 m.

Bijzonderheden

Vrij op naam:

Verkoop “vrij op naam” betekent dat in de koopsom kosten zijn opgenomen die doorgaans voor rekening van de koper komen, zoals de kosten koper. Dit heeft betrekking op de af te dragen BTW en/of overdrachtsbelasting, de kosten voor de notaris verband houdende met de eigendomsoverdracht, de kosten van de kadastrale registratie, alsmede de kosten voor het bepalen van de exacte grenzen; de inmeting door het Kadaster.

Indien u een hypotheek wilt laten vestigen op uw nieuwe bezit, dan komen de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening, voor die onderdelen die daarmee verband houden (onder meer de kosten van een hypotheekakte en bijkomende stukken, afsluitprovisie, eventuele taxatiekosten en de kosten van de inschrijving van de hypotheek bij het Kadaster).

Nog uit te voeren acties door koper:

Teneinde de woning conform uw wensen te realiseren zult u nog een aantal stappen moeten doorlopen. De woning van uw dromen laat u uitwerken in een concreet bouwplan dat nog getoetst moet worden aan de redelijke eisen van welstand en het beeldkwaliteitsplan van de gemeente. Vervolgens doorloopt u de normale (bouw-/)omgevingsvergunningsprocedure. Na het opstellen van het bouwbestek en de aanbesteding bij een of meerdere aannemers kunt u uw nieuwe woonstek realiseren! U bent geheel vrij in de keuze van uw bouwer en eventueel de architect!

De voor de realisatie van uw bouwplan te maken andere kosten komen vanzelfsprekend voor eigen rekening. Denk daarbij aan de kosten voor het realiseren van een aansluiting op de nutsvoorzieningen vanaf de kavelgrens tot aan de woning, waaronder de plaatsingskosten en die voor het op naam zetten van de nieuwe meters, alsmede de door de gemeente berekende legeskosten voor de verstrekking van de door u aan te vragen vergunningen.

In tegenstelling tot veel ander aanbod op de markt bespaart u zich bij deze bouwlocatie diverse kosten doordat de verkoper die voor zijn rekening neemt.

Daarnaast zijn de verplichte bodemonderzoeken reeds uitgevoerd.

Kavelprijzen

Voor een indicatie van de op de verkavelingstekeningen weergegeven kavels gelden de volgende prijzen, behorende bij de op de tekeningen vermelde groottes:

1. kavelgrootte circa 292 m2: vanaf € 235.000,00 V.O.N.; verkocht onder voorbehoud
2. kavelgrootte circa 342 m2: vanaf € 270.000,00 V.O.N.;
3. kavelgrootte circa 494 m2: vanaf € 350.000,00 V.O.N.;
4. kavelgrootte circa 584 m2: vanaf € 470.000,00 V.O.N.;
5. kavelgrootte circa 686 m2: vanaf € 540.000,00 V.O.N.;

Algemeen

Bezichtigingen
Uitsluitend via verkopend makelaar.

Uitnodiging.
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel voorstel.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Voorbehouden/
Onderzoeksplicht

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook
terzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening, e.d. Raadpleeg uw eigen makelaar !

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 350.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging In woonwijk Indeling Perceeloppervlakte 494 m² Kadastrale gegevens Gemeente rijswijk Sectie h Perceelnummer 1060 Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente rijswijk Sectie h Perceelnummer 1402 Eigendomssituatie Volle eigendom

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring